test mục lục

Mục lục nội dung

Điểm neo 1

Có thế hiểu như sau. Chúng ta sẽ tạo điểm Neo cho từng dòng cụ thể đang được sử dụng thẻ H2 và H3, khi người đọc xem phần mục lục thì họ click vào link nào trong đó thì website sẽ tự động trỏ đến vị trí mà bạn đã neo tương ứng trong bài viết. Để thực hiện neo, trong cửa sổ soạn thảo trực quan(1), bạn soạn thảo các điểm cần neo đến như hình dưới(2) – Hình 9

Điểm neo 1.1

Có thế hiểu như sau. Chúng ta sẽ tạo điểm Neo cho từng dòng cụ thể đang được sử dụng thẻ H2 và H3, khi người đọc xem phần mục lục thì họ click vào link nào trong đó thì website sẽ tự động trỏ đến vị trí mà bạn đã neo tương ứng trong bài viết. Để thực hiện neo, trong cửa sổ soạn thảo trực quan(1), bạn soạn thảo các điểm cần neo đến như hình dưới(2) – Hình 9

Điểm neo 1.2

Có thế hiểu như sau. Chúng ta sẽ tạo điểm Neo cho từng dòng cụ thể đang được sử dụng thẻ H2 và H3, khi người đọc xem phần mục lục thì họ click vào link nào trong đó thì website sẽ tự động trỏ đến vị trí mà bạn đã neo tương ứng trong bài viết. Để thực hiện neo, trong cửa sổ soạn thảo trực quan(1), bạn soạn thảo các điểm cần neo đến như hình dưới(2) – Hình 9

Điểm neo 2

Có thế hiểu như sau. Chúng ta sẽ tạo điểm Neo cho từng dòng cụ thể đang được sử dụng thẻ H2 và H3, khi người đọc xem phần mục lục thì họ click vào link nào trong đó thì website sẽ tự động trỏ đến vị trí mà bạn đã neo tương ứng trong bài viết. Để thực hiện neo, trong cửa sổ soạn thảo trực quan(1), bạn soạn thảo các điểm cần neo đến như hình dưới(2) – Hình 9

Điểm neo 2.1

Có thế hiểu như sau. Chúng ta sẽ tạo điểm Neo cho từng dòng cụ thể đang được sử dụng thẻ H2 và H3, khi người đọc xem phần mục lục thì họ click vào link nào trong đó thì website sẽ tự động trỏ đến vị trí mà bạn đã neo tương ứng trong bài viết. Để thực hiện neo, trong cửa sổ soạn thảo trực quan(1), bạn soạn thảo các điểm cần neo đến như hình dưới(2) – Hình 9

Điểm neo 2.2

Có thế hiểu như sau. Chúng ta sẽ tạo điểm Neo cho từng dòng cụ thể đang được sử dụng thẻ H2 và H3, khi người đọc xem phần mục lục thì họ click vào link nào trong đó thì website sẽ tự động trỏ đến vị trí mà bạn đã neo tương ứng trong bài viết. Để thực hiện neo, trong cửa sổ soạn thảo trực quan(1), bạn soạn thảo các điểm cần neo đến như hình dưới(2) – Hình 9

Điểm neo 3

Có thế hiểu như sau. Chúng ta sẽ tạo điểm Neo cho từng dòng cụ thể đang được sử dụng thẻ H2 và H3, khi người đọc xem phần mục lục thì họ click vào link nào trong đó thì website sẽ tự động trỏ đến vị trí mà bạn đã neo tương ứng trong bài viết. Để thực hiện neo, trong cửa sổ soạn thảo trực quan(1), bạn soạn thảo các điểm cần neo đến như hình dưới(2) – Hình 9

Điểm neo 4

Có thế hiểu như sau. Chúng ta sẽ tạo điểm Neo cho từng dòng cụ thể đang được sử dụng thẻ H2 và H3, khi người đọc xem phần mục lục thì họ click vào link nào trong đó thì website sẽ tự động trỏ đến vị trí mà bạn đã neo tương ứng trong bài viết. Để thực hiện neo, trong cửa sổ soạn thảo trực quan(1), bạn soạn thảo các điểm cần neo đến như hình dưới(2) – Hình 9

Điểm neo 5

Có thế hiểu như sau. Chúng ta sẽ tạo điểm Neo cho từng dòng cụ thể đang được sử dụng thẻ H2 và H3, khi người đọc xem phần mục lục thì họ click vào link nào trong đó thì website sẽ tự động trỏ đến vị trí mà bạn đã neo tương ứng trong bài viết. Để thực hiện neo, trong cửa sổ soạn thảo trực quan(1), bạn soạn thảo các điểm cần neo đến như hình dưới(2) – Hình 9

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

TOP